تعرفه خدمات و امکانات مهدکلاب

بسته ساده
تک ستاره
ماهیانه / 100هزار تومان
سفارش
 • معرفی در مهدکلاب صفحه اختصاصیرایگان
 • قابلیت نمایش در نقشهرایگان
 • رتبه بندی یا امتیاز در شاخص ها مختلف جهت مقایسه مهد کودک ها رایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های شهررایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های منطقهرایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های محلهرایگان
 • آمار بازدیدرایگان
 • ماژول نظرات کاربرانرایگان
 • ماژول امتیازدهی کاربرانرایگان
 • ماژول ساعت کاریرایگان
 • ماژول امکانات و خدماترایگان
 • ماژول گالری تصاویررایگان
 • ماژول شبکه های اجتماعیرایگان
 • پسندیدنرایگان
 • نشانه گذاریرایگان

سفارش
بسته ویژه
3 ستاره
ماهیانه / 150هزار تومان
سفارش
 • معرفی در مهدکلاب صفحه اختصاصیرایگان
 • قابلیت نمایش در نقشهرایگان
 • رتبه بندی یا امتیاز در شاخص ها مختلف جهت مقایسه مهد کودک ها رایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های شهررایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های منطقهرایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های محلهرایگان
 • آمار بازدیدرایگان
 • ماژول نظرات کاربرانرایگان
 • ماژول امتیازدهی کاربرانرایگان
 • ماژول ساعت کاریرایگان
 • ماژول امکانات و خدماترایگان
 • ماژول گالری تصاویررایگان
 • ماژول شبکه های اجتماعیرایگان
 • پسندیدنرایگان
 • نشانه گذاریرایگان

سفارش
بسته حرفه ای
5 ستاره
ماهیانه / 200هزار تومان
سفارش
 • معرفی در مهدکلاب صفحه اختصاصیرایگان
 • قابلیت نمایش در نقشهرایگان
 • رتبه بندی یا امتیاز در شاخص ها مختلف جهت مقایسه مهد کودک ها رایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های شهررایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های منطقهرایگان
 • نمایش در فهرست مهدکودک های محلهرایگان
 • آمار بازدیدرایگان
 • ماژول نظرات کاربرانرایگان
 • ماژول امتیازدهی کاربرانرایگان
 • ماژول ساعت کاریرایگان
 • ماژول امکانات و خدماترایگان
 • ماژول گالری تصاویررایگان
 • ماژول شبکه های اجتماعیرایگان
 • پسندیدنرایگان
 • نشانه گذاریرایگان

سفارش